Warunki wynajmu sprzętu

 1. P.U.H. BUDO-TRANS wynajmuje do użytkowania na określony w umowie okres czasu sprzęt, osprzęt i wyposażenie dodatkowe.
 2. P.U.H. BUDO-TRANS udzieli niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego użytkowania przedmiotu najmu.
 3. P.U.H. BUDO-TRANS wyda najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.
 4. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed wynajmującym za wszelkie szkody jakie powstaną, w przedmiocie najmu z powodu nie dołożenia tej staranności przez niego samego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. W szczególności najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
 5. W przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu omówionych w punkcie 4., najemca zobowiązany jest do wyrównania strat w wysokości wymienionej w umowie wartości przedmiotu najmu, l w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub w odpowiedniej części tej wartości w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu. Jako gwarancję w przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu P.U.H. BUDO-TRANS pobiera w momencie najmu od najemcy kaucję w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi najemcy w momencie zwrotu przedmiotu najmu uwzględniając pkt. 6 niniejszej umowy.
 6. Za zwrot przedmiotu najmu uważa się oddanie jedynie do wypożyczalni przedmiotu najmu czystego i w takim stanie w jakim został on wynajęty z uwzględnieniem jego zużycia w skutek prawidłowego używania. W przeciwnym razie najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu określonego w mniejszej umowie do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu.
 7. Termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu wg stanu i ilości wyszczególnionej w umowie. Przyjęcie zwróconego przedmiotu najmu wymaga potwierdzenia przez P.U.H. BUDO-TRANS.
 8. Ustalony czas najmu może być przedłużony za zgodą P.U.H. BUDO-TRANS.
 9. Najemca nie może bez zgody P.U.H. BUDO-TRANS przelać swoich praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią.
 10. Czynsz, uiszczony będzie przez najemcę gotówką lub przelewem w momencie zwrócenia przedmiotu najmu.
 11. W przypadku korzystania z transportu wynajmującego koszty tego transportu pokrywa najemca w momencie uiszczenia czynszu za najem.
 12. Najemca oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał instrukcję obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
 13. P.U.H. BUDO-TRANS zastrzega sobie prawo w określeniu oceny technicznej i odpowiedzialności za uszkodzenia zwróconego przez najemcę przedmiotu najmu. P.U.H. BUDO-TRANS może wyrazić zgodę na przekazanie sprawy do odpowiedniego neutralnego eksperta lub instytucji, uzgodnionego pomiędzy stronami i respektować wyniki tej ekspertyzy. Koszt tej ekspertyzy pokrywa strona przeciwko której wydano orzeczenie.
 14. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez najemcę ponosi najemca.

Umowa wypożyczenia sprzętu wraz z warunkami